درصد ارزش افزوده
۱۷ اسفند

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ( درصد ارزش افزوده )

قانون مالیات بر ارزش افزوده ( درصد ارزش افزوده ) در سال ۱۳۸۷ اجرایی گردید و مقرر شد در این قانون  نرخ مالیات به تدریج و در سال های منوالی افزایش یابد. به همین منظور در سال اول طرح نرخ ۳ درصد برای آن منظور شد. درصد ارزش افزوده از زمان اجرای طرح( سال ۱۳۸۷ ) تا سال ۱۳۹۷ بشرح جدول زیر می باشد:

به روز رسانی : نرخ مالیات سال ۱۳۹۷ اضافه شد

 

سالضریب کلدرصد مالیاتدرصد عوارض
۱۳۸۷۳٫۰۰%۱٫۵۰%۱٫۵۰%
۱۳۸۸۳٫۰۰%۱٫۵۰%۱٫۵۰%
۱۳۸۹۳٫۰۰%۱٫۵۰%۱٫۵۰%
۱۳۹۰۴٫۰۰%۲٫۲۰%۱٫۸۰%
۱۳۹۱۵٫۰۰%۲٫۹۰%۲٫۱۰%
۱۳۹۲۶٫۰۰%۳٫۶۰%۲٫۴۰%
۱۳۹۳۸٫۰۰%۵٫۳۰%۲٫۷۰%
۱۳۹۴۹٫۰۰%۶٫۰۰%۳٫۰۰%
۱۳۹۵۹٫۰۰%۶٫۰۰%۳٫۰۰%
۱۳۹۶۹٫۰۰%۶٫۰۰%۳٫۰۰%
۱۳۹۷۹٫۰۰%۶٫۰۰%۳٫۰۰%