تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
۱۴ فروردین

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

بموجب بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱ سازمان امور مالیاتی ، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم – زمستان ۹۶ براساس درخواست کتبی تا ۳۱ فروردین ماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره 4 سال 1397

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره ۴ سال ۱۳۹۷